بخشداری‌ها

نصیر پورعلی

بخشدار مرکزی

***
بخشدار کبکیان
مهران گودرزیان

***
بخشدار لوداب،
جمال روحانی

***
بخشدار مارگون
علی اصغر ملکی

آخرین اخبار