بخشدار لودابIMG_2102 [HDTV (720)]
جمال روحانی

بخشدار لوداب

جمال روحانی نیا

جانشین بخشدار لوداب (به مدت ۸ سال)

حسابدار فرمانداری بویراحمد (به مدت ۷ سال)

بخشدار لوداب (از ۹۲ تاکنون)

شماره تماس  ۰۹۱۷۳۴۱۴۳۷۷