لوداب

بخشدار لودابIMG_2102 [HDTV (720)]
جمال روحانی

بخشدار لوداب

جمال روحانی نیا

جانشین بخشدار لوداب (به مدت 8 سال)

حسابدار فرمانداری بویراحمد (به مدت 7 سال)

بخشدار لوداب (از 92 تاکنون)

شماره تماس  09173414377

آخرین اخبار