بخشدار مارگونIMG_5061 [800x600]
علی اصغر ملکی

بخشدار مارگون

علی اصغر ملکی

لیسانس جغرافیا (برنامه ریزی شهری)

دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی

ناظر مبلمان ترافیکی در شهرداری منطقه ۱۷ تهران

کارشناس امور دهیاری ها و شهرداری های فرمانداری بویراحمد

عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مارگون

دبیر کمیسیون تطبیق فرمانداری بویراحمد

عضو کارگروه روستایی و عشایر استان

بخشدار مارگون (۹۳ تاکنون)

شماره تماس  ۰۹۱۷۱۴۵۰۳۹۲