فرمانداران سابق بویراحمد

سید محمد کاظم نظری /پزشک عمومی/از تاریخ 1394/8/3 تا کنونIMG_0876 [800x600]

 

 

                               هوشنگ یاری پور دکترا از سال 1392 تا 3/8/1394                        IMG_0698

    13901229000067_PhotoD  محمد الفونه فوق لیسانس از سال 1390 تا 1392

 30031647-586051     پرویز رضایی فوق لیسانس از سال 1386 تا 1390

 CrThumb.aspx    کرامت فدایی لیسانس از سال 1384 تا  1386

 1197_635301616678438944_s

 

    جلیل حسنی لیسانس از سال 1384 تا 1384

 

15879_554    مهندس خداداد غریب پور لیسانس از سال 1376 تا 1384

 

جهانبخش مرتضوی لیسانس 72- 76

 محمد جواد ناظمی دیپلم 70 – 72

 قدرت اله عبدالرحمن دیپلم 69 – 70

 فاضل عباسی زاده لیسانس 68 – 69

 محمود حسینی لیسانس 66 – 68

 سرافراز اردشیری دیپلم 65 – 66

 ابراهیم رضوانی فوق دیپلم 65 – 65

 سید مسعود حسینی فوق دیپلم 63 – 65

 ابوالقاسم مهدوی لیسانس 62 – 63

حمید مهتدی فوق دیپلم 61 – 61

علی اصغر زبر دست فوق دیپلم 61 – 61

محمد ناصر نیکبخت لیسانس 61 – 61

محمدحسین برات کروندی لیسانس 60 – 61

عبدالعلی تقوی زاده لیسانس 58 – 60

عیسی شهسوار خجسته لیسانس 58 – 58

شاهرخ بهادر قنواتی لیسانس 58 – 58

عین اله قمری لیسانس 58 – 58

خسرو سعادت دکترا قبل از انقلاب تا 58

آخرین اخبار