سید محمد کاظم نظری /پزشک عمومی/از تاریخ ۱۳۹۴/۸/۳ تا کنونIMG_0876 [800x600]

 

 

                               هوشنگ یاری پور دکترا از سال ۱۳۹۲ تا ۳/۸/۱۳۹۴                        IMG_0698

    13901229000067_PhotoD  محمد الفونه فوق لیسانس از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

 30031647-586051     پرویز رضایی فوق لیسانس از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰

 CrThumb.aspx    کرامت فدایی لیسانس از سال ۱۳۸۴ تا  ۱۳۸۶

 1197_635301616678438944_s

 

    جلیل حسنی لیسانس از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۴

 

15879_554    مهندس خداداد غریب پور لیسانس از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴

 

جهانبخش مرتضوی لیسانس ۷۲- ۷۶

 محمد جواد ناظمی دیپلم ۷۰ – ۷۲

 قدرت اله عبدالرحمن دیپلم ۶۹ – ۷۰

 فاضل عباسی زاده لیسانس ۶۸ – ۶۹

 محمود حسینی لیسانس ۶۶ – ۶۸

 سرافراز اردشیری دیپلم ۶۵ – ۶۶

 ابراهیم رضوانی فوق دیپلم ۶۵ – ۶۵

 سید مسعود حسینی فوق دیپلم ۶۳ – ۶۵

 ابوالقاسم مهدوی لیسانس ۶۲ – ۶۳

حمید مهتدی فوق دیپلم ۶۱ – ۶۱

علی اصغر زبر دست فوق دیپلم ۶۱ – ۶۱

محمد ناصر نیکبخت لیسانس ۶۱ – ۶۱

محمدحسین برات کروندی لیسانس ۶۰ – ۶۱

عبدالعلی تقوی زاده لیسانس ۵۸ – ۶۰

عیسی شهسوار خجسته لیسانس ۵۸ – ۵۸

شاهرخ بهادر قنواتی لیسانس ۵۸ – ۵۸

عین اله قمری لیسانس ۵۸ – ۵۸

خسرو سعادت دکترا قبل از انقلاب تا ۵۸