آدرس وشماره شعب اخذ رای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

آگهي انتخابات حوزه انتخابيه بويراحمد و دنا

در اجراي ماده 38 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامى و ماده 56 آيين نامه اجرايي آن به اطلاع كليه كساني كه به استناد ماده 27 قانون انتخابات واجد شرايط رأي دادن هستند مي رساند كه براي ثبت نام ودريافت برگ رأي در روز جمعه مورخ 98/12/2از ساعت 08:00 صبح تا ساعت 18:00 بعد از ظهر با دردست داشتن اصل كارت ملي و اصل شناسنامه خود ، به يكي از شعب ثبت نام و اخذرأي مشروح زير مراجعه ودر انتخابات شركت كنند.

– مركز حوزه انتخابيه و بخش مركزي
شعبه ثابت شماره 321100001 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني بلوار شهيد رجائى – شركت آب و
فاضلاب روستايى شهرستان
شعبه ثابت شماره 321100002 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني خيابان سعدي- دبيرستان علامه طباطبائى
شعبه ثابت شماره 321100003 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني محله راهنمايي-ساختمان شماره يک راه
و شهرسازي
شعبه ثابت شماره 321100004 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني محله ترمينال-ورودي بلوار معلم .
ساختمان خدمات شهري شهرداري(ترمينال 13 آبان قديم)
شعبه ثابت شماره 321100005 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني راهنمايى كانون فرهنگى پرورشى كودكان
شعبه ثابت شماره 321100006 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني بلوار شهيد رجايي – رجا 5 – مجتمع
ورزشى كوثر
شعبه ثابت شماره 321100007 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني خيابان شهيد باهنر – مدرسه راهنمائى
پسرانه شاهد
شعبه ثابت شماره 321100008 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني بلوار بوير احمد خيابان مركز بهداشت
شهيد اشرفى بين فرعى 8 و 9 باهنر دبيرستان دخترانه آسيه
شعبه ثابت شماره 321100009 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني انتهاي بلوار بويراحمد- سازمان مديريت و
برنامه ريزي
شعبه ثابت شماره 321100010 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني ميدان امام حسين (ع) – هنرستان آيت اله
طالقانى
شعبه ثابت شماره 321100011 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني خيابان جمهوري- هنرستان اقبال لاهوري
شعبه ثابت شماره 321100012 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني محمودآباد سفلى – مدرسه ابتدايي شهيد
نوري
شعبه ثابت شماره 321100013 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني بلوار ابوذر-ابوذر 8-دبيرستان دخترانه
فرزانگان(تيزهوشان)
شعبه ثابت شماره 321100014 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني سالم آباد-روبروي كاشاني 14 -مدرسه
ابتدايي شهيد غلامى سالم آباد
شعبه ثابت شماره 321100015 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني خيابان كاشانى 12 – دبيرستان دخترانه
حجت
شعبه ثابت شماره 321100016 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني سالم آباد – روبرو كاشانى 9 كاشانى 18
دانشگاه فرهنگيان
شعبه ثابت شماره 321100017 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني خيابان كاشاني 5 مركز جهاد دانشگاهي
شعبه ثابت شماره 321100018 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني ابتداي جاده آبشار – مدرسه راهنمايي
نمونه توحيدي
شعبه ثابت شماره 321100019 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني خيابان ارم 2 – دبيرستان حجاب
شعبه ثابت شماره 321100020 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني بلوار ارم – آموزش و پرورش شهرستان
بويراحمد
شعبه ثابت شماره 321100021 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني خيابان مطهري-جنب خبرگزاري
جمهوري اسلامي ايرن -اداره كل فني حرفه اي
شعبه ثابت شماره 321100022 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني بين شهداي 7و 8 -مدرسه راهنمايي كوثر
شعبه ثابت شماره 321100023 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني خيابان دادگستري – پيش دانشگاهى
حضرت زينب(س)
شعبه ثابت شماره 321100024 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني خيابان فردوسى – دبيرستان تيز هوشان
شهيد بهشتى
– شعبه ثابت شماره 321100025 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني خيابان فردوسى – خيابان هجرت 2
دبستان 17 شهريور
شعبه ثابت شماره 321100026 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني خيابان آيت الله طالقاني – هنرستان كار
و دانش دخترانه وحدت
شعبه ثابت شماره 321100027 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني جنب مصلى – هنرستان امام جعفرصادق
(ع)
شعبه ثابت شماره 321100028 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني بلوار امام خميني (ره ) – كلينيک شماره 3
شهيد مفتح
– شعبه ثابت شماره 321100029 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني خيابان پاسداران- نبش گلستان 12
بهزيستي شهرستان بويراحمد
شعبه ثابت شماره 321100030 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني بلوارامام خميني (ره )-گلستان 5-مسجد
حضرت ابوالفضل العباس(ع )
شعبه ثابت شماره 321100031 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني ميدان هفت تير – مركز خدمات اورژانس
اجتماعى بهزيستى
شعبه ثابت شماره 321100032 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني روبروي بيمارستان شهيد بهشتي –
هنرستان سميه
شعبه ثابت شماره 321100033 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني خيابان معلم-روبروي خيابان سردار
جنگل جنوبي-مدرسه شاهد
شعبه ثابت شماره 321100034 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني خيابان شاهد 26 – دبستان شهيد علي
پور
شعبه ثابت شماره 321100035 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني خيابان شاهد 14 – مدرسه شهيد موسوي
شعبه ثابت شماره 321100036 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني شاهد 11 – مدرسه راهنمايي تيزهوشان
شعبه ثابت شماره 321100037 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني بلوار عدل – دبستان فرهنگيان 2 (آفتاب)
شعبه ثابت شماره 321100038 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني خيابان شاهد 2- مدرسه غدير
شعبه ثابت شماره 321100039 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني خيابان جوانمردان دبيرستان دخترانه غير
انتقاعى نيايش
شعبه ثابت شماره 321100040 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني جاده زير تل- جنب آموزش و پرورش
عشاير- دبيرستان دخترانه مهر
شعبه ثابت شماره 321100041 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني زير تل – مدرسه ابتدايي شهيد عنبري
شعبه ثابت شماره 321100042 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني بلكو-مدرسه ابتدايي شهيد سياوش جو
شعبه ثابت شماره 321100043 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني زير تل نبش امامت 9 – مدرسه راهنمايي
دخترانه ( تيزهوشان سابق )
شعبه ثابت شماره 321100044 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني خيابان امامت 16 – مركز آموزش فني و
حرفه اي دخترانه
شعبه ثابت شماره 321100045 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني خيابان امامت 19 – مدرسه راهنمايى
شهيد مفتح
شعبه ثابت شماره 321100046 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني شهرک امام حسين (ع ) – مدرسه
راهنمايى حضرت بتول (س )
شعبه ثابت شماره 321100047 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني شهرک امام حسين(ع) – جنب حسينيه
امام علي(ع) – مركز فرهنگي هنري
شعبه ثابت شماره 321100048 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني شهرک جهاد -روبروي مجتمع پرديس-
درمانگاه تامين اجتماعي
شعبه ثابت شماره 321100049 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني شهرک جهاد – مدرسه ابتدايي جهادگران
شعبه ثابت شماره 321100050 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني تل زالي – مدرسه شهيد علمدار كرمي
شعبه ثابت شماره 321100051 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني جنب شركت گاز – مدرسه شهيد افتخاري
شعبه ثابت شماره 321100052 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني خيابان تختي – دبيرستان خواجه نصير
شعبه ثابت شماره 321100053 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني خيابان تختي – دبيرستان كمائي مقدم
شعبه ثابت شماره 321100054 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني دولت آباد – مدرسه شهيد على پور
شعبه ثابت شماره 321100055 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني شرف آباد عليا – مدرسه ابتدايى توحيد
شعبه ثابت شماره 321100056 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني شرف آباد- -روبرو جمعه بازار-بلوار
شهيد جعفررواز-سالن ورزشي شهرداري
شعبه ثابت شماره 321100057 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني بلوار كشاورز – مسجد امام موسى كاظم
شعبه ثابت شماره 321100058 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني شرف آباد سفلى – مدرسه ابتدايى شهيد
هاشمى نژاد
شعبه ثابت شماره 321100059 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني روبروي آموزشكده دخترانه فني و حرفه
اي – دبستان شهيد دهرابپور
شعبه ثابت شماره 321100060 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني شرف آباد-حسينيه امام حسن مجتبى(ع)
شعبه ثابت شماره 321100061 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني فلكه جهاداداره منابع طبيعى و آبخيز داري
شهرستان
شعبه ثابت شماره 321100062 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني بنسنجان – مسجد حضرت اميرالمومنين
(ع )
شعبه سيار شماره 321100063 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني فرمانداري -دفتر امام جمعه-بيمارستان
شهيد جليل –استانداري–بيمارستان شهيدرجايى -صداوسيما–بيمارستانهاي امام سجاد(ع)، شهداي گمنام و شهيد
بهشتى
شعبه ثابت شماره 321100064 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني ورودي شهرک امام على(ع)-مدرسه كوثر
شعبه ثابت شماره 321100065 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني انتهاي شهرک امام حسين (ع)- خيابان
شهيد جعفري-مجتمع غيردولتى پارسا
شعبه ثابت شماره 321100066 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني بلوار قرنى -روبروي مركز بهداشت استان
– هنرستان كار و دانش امام محمد باقر
شعبه سيار شماره 321100067 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني دفترنماينده ولي فقيه – سپاه منطقه –
سپاه ناحيه- ناحيه انتظامي –مراكز نيروي انتظامى- كلانتري 11 و 12
شعبه سيار شماره 321100068 واقع در روستاي دهنو به نشاني روستاهاي دهنو- محمود آباد عليا-سيب مداب
شعبه سيار شماره 321100069 واقع در روستاي به نشاني روستاهاي چشمه چنار ياسوج – عباسعلي خاني -مورگاه-
امام زاده محمد-
شعبه سيار شماره 321100070 واقع در روستاي به نشاني روستاهاي پوزه سفيد- احمد قلندري- خنگ- دهنو-
زردخانى- تل خالى- حسين خانى
شعبه سيار شماره 321100071 واقع در روستاي به نشاني روستاهاي منصورخانى- حمزه خانى- غضنفرخانى-
شعبه ثابت شماره 321100072 واقع در روستاي به نشاني حومه ياسوج- روستاي مهريان- مسجد امام زاده حسن
شعبه ثابت شماره 321100073 واقع در روستاي به نشاني حومه ياسوج- روستاي مهريان- دبيرستان دخترانه ثارالله
شعبه ثابت شماره 321100074 واقع در روستاي به نشاني حومه ياسوج-روستاي مهريان- حسينيه ابوالفضل
شعبه ثابت شماره 321100075 واقع در روستاي به نشاني حومه ياسوج- روستاي بلهزار -دانشگاه جامع علمي
كاربردي
شعبه ثابت شماره 321100076 واقع در روستاي به نشاني حومه ياسوج- روستاي بلهزار دبيرستان مولوي
شعبه ثابت شماره 321100077 واقع در روستاي به نشاني حومه ياسوج- روستاي بلهزار- مدرسه شهيد اسفندياري
شعبه ثابت شماره 321100078 واقع در شهر شهر مادوان منطقه به نشاني شهر مادوان – مدرسه شهيد باراني
شعبه ثابت شماره 321100079 واقع در شهر شهر مادوان منطقه به نشاني شهر مادوان – خيابان شهيد باهنر –
مدرسه شهيد پرهيزگار
شعبه ثابت شماره 321100080 واقع در شهر شهر مادوان منطقه به نشاني شهر مادوان – مدرسه شهيد هدايتى
شعبه ثابت شماره 321100081 واقع در شهر شهر مادوان منطقه به نشاني شهر مادوان – شهرداري مادوان
شعبه ثابت شماره 321100082 واقع در شهر شهر مادوان منطقه به نشاني شهر مادوان – مدرسه شهيد صديقي نژاد
شعبه ثابت شماره 321100083 واقع در شهر شهر مادوان منطقه به نشاني مادوان – روبروي شهردري خيابان شهيد
بارانى – مسجد امام حسن (ع )
شعبه ثابت شماره 321100084 واقع در شهر شهر مادوان منطقه به نشاني مادوان -بعد از كارخانه شهد ناب- خيابان
وليعصر(عج)-مسجد النبى
شعبه ثابت شماره 321100085 واقع در شهر شهر مادوان منطقه به نشاني مادوان – خيابان اصلى – خيابان شهيد
فهميده – سمت راست – مسجد حضرت ابوالفضل
شعبه ثابت شماره 321100086 واقع در روستاي به نشاني حومه ياسوج- روستاي مادوان سفلي- مدرسه ابوريحان
بيرونى
شعبه ثابت شماره 321100087 واقع در روستاي به نشاني حومه ياسوج- روستاي مادوان سفلي- مدرسه ابتدايي
سيدالشهداء
شعبه ثابت شماره 321100088 واقع در روستاي به نشاني حومه ياسوج- روستاي مادوان سفلي- مسجد سيد
الشهداء (ع)
شعبه ثابت شماره 321100089 واقع در روستاي به نشاني حومه ياسوج- روستاي گوشه امامزاده قاسم- خيابان امام
رضا (ع)-مدرسه ابتدايى شهداي گوشه
شعبه ثابت شماره 321100090 واقع در روستاي به نشاني حومه ياسوج- روستاي حبيب آباد مزدک -مدرسه ابتدايي
شهيد رضايي
شعبه ثابت شماره 321100091 واقع در روستاي به نشاني حومه ياسوج- روستاي ده كهنه مزدک-مسجد علي ابن
ابيطالب(ع)
شعبه سيار شماره 321100092 واقع در روستاي به نشاني حومه ياسوج- روستاهاي دين تل مزدک – ده آقا شفيع
مزدک – مدرسه شهيد پناهنده (ده اقا شفيع)
شعبه سيار شماره 321100093 واقع در روستاي به نشاني حومه ياسوج- روستاي قلعه سرخى روستاي گنجه اي
كهنه
شعبه ثابت شماره 321100094 واقع در روستاي حومه ياسوج- روستاي گنجه اي بزرگ- به نشاني حومه ياسوج-
روستاي گنجه اي بزرگ- دبستان شهيد رخشار
شعبه سيار شماره 321100095 واقع در روستاي تنگ سريز به نشاني حومه ياسوج- روستاهاي تنگ سريز- اسلام
آباد-شهيد آباد تنگ سريز -محمد آباد و حيدر آباد تنگ سريز
شعبه ثابت شماره 321100096 واقع در روستاي به نشاني روستاي ده برافتاب- حسينيه شهداي ده برافتاب
شعبه سيار شماره 321100097 واقع در روستاي جدول غوره به نشاني روستاهاي جدول غوره مختار- جدول غوره
مهريان
شعبه سيار شماره 321100098 واقع در روستاي كالوس به نشاني روستاهاي كالوس سفلى- تولگهى- دوآب كالوس
شعبه سيار شماره 321100099 واقع در روستاي كالوس به نشاني كارخانه فولاد روستاهاي سردشت – كالوس عليا –
كالوس مركزي
شعبه سيار شماره 321100100 واقع در روستاي فيروز آباد به نشاني روستاهاي چشمه انجيري فيروزآباد- سرتنگ
فيروزآباد- دره گرو فيروزآباد
شعبه سيار شماره 321100101 واقع در روستاي ده بزرگ فيروز آباد به نشاني روستاهاي ده بزرگ فيروزآباد- چشمه
خاني فيروزاباد
شعبه سيار شماره 321100102 واقع در روستاي حسين آباد مختار به نشاني روستاهاي حسين آباد مختار- يوسف آباد
مختار
شعبه سيار شماره 321100103 واقع در روستاي زردک به نشاني روستاهاي زردک-امام زاده مختار-خادم اباد-داوود
اباد مختار-اسلام اباد-شهرک صنعتي فرودگاه و توابع
شعبه ثابت شماره 321100104 واقع در روستاي به نشاني حومه ياسوج-روستاي چنارستان سفلي-مدرسه شهيد
نورمحمد نوريان
شعبه سيار شماره 321100105 واقع در روستاي چنارستان به نشاني حومه ياسوج- روستاهاي چنارستان وسطي-
چنارستان عليا
شعبه ثابت شماره 321100106 واقع در روستاي به نشاني حومه ياسوج- روستاي على آباد-مدرسه مرداني علي آباد
شعبه سيار شماره 321100107 واقع در روستاي مازه خريده به نشاني حومه ياسوج- روستاهاي كرد لاغري- مازه
خريده- پنبه زاري
شعبه سيار شماره 321100108 واقع در روستاي كريم آباد به نشاني حومه ياسوج- روستاهاي بازرنگ- كريم آباد
شعبه ثابت شماره 321100109 واقع در روستاي به نشاني حومه ياسوج- روستاي خلف آباد-مدرسه ابتدايي
شعبه سيار شماره 321100110 واقع در روستاي موردراز به نشاني حومه ياسوج- روستاهاي موردراز عليا- موردراز
وسطي
شعبه سيار شماره 321100111 واقع در روستاي موردراز به نشاني حومه ياسوج- روستاهاي موردراز رهبر- موردراز
سفلي
شعبه سيار شماره 321100112 واقع در روستاي نره گاه مشايخ به نشاني حومه ياسوج- روستاهاي نره گاه مشايخ –
قوام آباد عليا-محمد آباد آشور پاشور
شعبه سيار شماره 321100113 واقع در روستاي حومه ياسوج- روستاي جدول غوره-روستاي نره گاه مركزي- به
نشاني حومه ياسوج- روستاي جدول غوره-روستاي نره گاه مركزي (دبيرستان شهيد جعفر رواز)
شعبه سيار شماره 321100114 واقع در روستاي كهوا به نشاني زندان مركزي-كانون اصلاح و تربيت-پادگان
اموزشي امام جعفر صادق(ع)-تيپ 48 فتح -كهوا
شعبه ثابت شماره 321100115 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني كارخانه قند – دبيرستان دخترانه مهديه
شعبه ثابت شماره 321100116 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني اكبرآباد – مسجد سيدشهداء(ع)
شعبه ثابت شماره 321100117 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني اكبرآباد – جاده نقاره خانه – كميته
امداد امام خميني (ره) شهرستان
شعبه ثابت شماره 321100118 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني اكبر آباد – جاده قديم نقاره خانه – اكبر
آباد قديم – دبستان شهيد عزيزي
شعبه ثابت شماره 321100119 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني نجف آباد – مدرسه شهيد جهان آرا
شعبه ثابت شماره 321100120 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني نجف آباد – مسجد فاطمه زهرا (س)
شعبه ثابت شماره 321100121 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني جاده سروک – پيرچوپان 6-مدرسه
راهنمايي سميه
شعبه ثابت شماره 321100122 واقع در روستاي سروک به نشاني حومه ياسوج- روستاي سروک- حسينيه صاحب
الزمان (عج)
شعبه ثابت شماره 321100123 واقع در روستاي به نشاني حومه ياسوج -روستاي سروک -مدرسه شهيد عباسي
شعبه ثابت شماره 321100124 واقع در روستاي به نشاني حومه ياسوج- شهرک ولايت-مجتمع آموزشي شهيد
باكري
شعبه ثابت شماره 321100125 واقع در روستاي به نشاني حومه ياسوج- روستاي تل خسرو- مركز بهداشت
شعبه ثابت شماره 321100126 واقع در روستاي به نشاني حومه ياسوج- روستاي تل خسرو -پليس راه قديم ياسوج
شعبه ثابت شماره 321100127 واقع در روستاي به نشاني حومه ياسوج- روستاي سرآبتاوه- مدرسه دخترانه حكمت
شعبه ثابت شماره 321100128 واقع در روستاي به نشاني حومه ياسوج- روستاي سرآبتاوه -مدرسه ابتدايي شهيد
بهشتي
شعبه ثابت شماره 321100129 واقع در روستاي به نشاني حومه ياسوج- روستاي سرآبتاوه- دبيرستان ولي عصر
(عج)
شعبه ثابت شماره 321100130 واقع در روستاي به نشاني روستاي سرآبتاوه- مسجد امام حسن مجتبى
شعبه سيار شماره 321100131 واقع در روستاي پريكدان به نشاني روستاهاي پريكدان – آبريزک – شهرک صنعتى
سرآبتاوه
شعبه سيار شماره 321100132 واقع در روستاي گنجگان به نشاني روستاهاي گنجگان عليا – سفلي – چشمه پهن
– ستنگون
شعبه سيار شماره 321100133 واقع در روستاي گردو كنگک به نشاني روستاهاي گردو كنگگ- چشمه چنار –
مهراب آباد-اسلام آباد – الله آباد -جهانگير آباد-دره ماهينى
شعبه سيار شماره 321100134 واقع در روستاي تنگ سرخ به نشاني روستاهاي تنگ سرخ-تنگ خشک -تنگ
مشكان – سر تنگ
شعبه سيار شماره 321100135 واقع در روستاي قلات -وزگ به نشاني روستاهاي قلات مركزي-قلات برآفتاب-
رضاآباد-دلى على پناه بيگى-وزگ
شعبه سيار شماره 321100136 واقع در روستاي حسن آباد تبرقو به نشاني روستاهاي حسن آباد تبرقو- چشمه
تبرقو- جونک- طاوه بادام
شعبه سيار شماره 321100137 واقع در روستاي قنات به نشاني روستاهاي قنات- تل- دپوت- آب چنارو- آب
گردو- آب دره- پيروزگ
شعبه سيار شماره 321100138 واقع در روستاي امير آباد دشتروم به نشاني روستاهاي اميرآباد دشتروم (سفلي-
وسطي- عليا)
شعبه سيار شماره 321100139 واقع در روستاي برد خياري به نشاني روستاهاي دولت آباد-برد خياري- چشمه
تاگى- چشمه بلوطک- چشمه سرخ- چشمه رقات- چاه پازنان
شعبه ثابت شماره 321100140 واقع در روستاي منصور آباد سراب خمزان به نشاني روستاي منصورآباد سراب
خمزان- مسجد و حسينيه ي انصار الحسين(ع)
شعبه سيار شماره 321100141 واقع در روستاي مورصفا به نشاني روستاهاي ، مورصفا – گر كلاغ نشين اميرآباد-
تلخدان بزرگ اميرآباد(مدرسه ابتدايى شهيد رجايى)
شعبه ثابت شماره 321100142 واقع در روستاي به نشاني روستاي حسين آباد عليا دشتروم-دبيرستان دخترانه بعثت
شعبه سيار شماره 321100143 واقع در روستاي جهان آباد به نشاني روستاهاي جهان آباد سفلى- جهان آباد
مركزي- چشمه نباتى و توابع
شعبه سيار شماره 321100144 واقع در روستاي جهان آباد به نشاني روستاهاي جهان آباد برآفتاب- چات باريک-
چشمه سيدي- گل زردي و توابع
شعبه سيار شماره 321100145 واقع در روستاي چال بنيو به نشاني روستاهاي چال بنيو دشتروم- چشمه پهن
دشتروم – چشمه سيدي
شعبه ثابت شماره 321100146 واقع در روستاي به نشاني روستاي تنگاري- مدرسه راهنمايى شهيد جوكار
شعبه ثابت شماره 321100147 واقع در روستاي به نشاني روستاي تنگاري- جنب مسجد تنگاري حسينيه تنگاري
شعبه سيار شماره 321100148 واقع در روستاي دلى بجک به نشاني دلى بجک – عسكر آباد دلى بجک – اسكان
عشاير دلى بجک – دوراهى سپيدار- سرگڃينه- بردكر- روستاهاي پوزه تنگاري- كارخانه سيمان
شعبه سيار شماره 321100149 واقع در روستاي مورگاه به نشاني روستاهاي كوشک سفلى -آب سفيد-سادات آباد-
گاو برگ- باگوشى _رستورانها– مله جى و توابع
شعبه ثابت شماره 321100150 واقع در روستاي به نشاني روستاي كوشک عليا-مدرسه راهنمايي شهداي كوشک
شعبه سيار شماره 321100151 واقع در روستاي كوه پهن به نشاني روستاهاي كوه پهن- زير رشک- راجونه كاري-
دلى- نرگسى- زير كمر- تمنک ها- دوروه
شعبه سيار شماره 321100152 واقع در روستاي گور آب به نشاني روستاهاي گور آب – كون سرخو – سيار عبدالهى
نسه الله داد- نسه سفلى-نسه محمدطاهر
شعبه سيار شماره 321100153 واقع در روستاي تكاب به نشاني روستاهاي تنگاب- بلوطک سپيدار- گود تاگ –
بيدبرزه- بيد ميدان- وحدت آباد- خمينى آباد
شعبه سيار شماره 321100154 واقع در روستاي اسلام آباد سپيدار به نشاني رروستاهاي اسلام آباد- باجولى-
بردقلنگ- سركوركى
شعبه سيار شماره 321100155 واقع در روستاي پازنان به نشاني روستاهاي پازنان- تل سيد فخر احمد- چات بادهوا
شعبه ثابت شماره 321100156 واقع در روستاي به نشاني روستاي سپيدار مركزي- مدرسه ابتدايى
شعبه ثابت شماره 321100157 واقع در روستاي به نشاني روستاي سپيدار مركزي- مسجد نعمت آباد
شعبه سيار شماره 321100158 واقع در روستاي پاتاوه به نشاني روستاهاي پاتاوه- وزگستان- دره كى على خانى-
دره كى صالحى- بونه دم سپيدار- دم سپيدار
شعبه سيار شماره 321100159 واقع در روستاي سيوكى به نشاني روستاهاي تنگ تاگ (امير شيرخان )- سيوكى
جليل
شعبه سيار شماره 321100160 واقع در روستاي بنستان به نشاني روستاهاي بنستان-برد پهن- قاسم آباد- باقر آباد-
سرتيپ آباد
شعبه سيار شماره 321100161 واقع در روستاي باغڃه جليل به نشاني روستاهاي باغڃه جليل- سرمازه- اسلام
آباد- تل باغ- دروهان
شعبه سيار شماره 321100162 واقع در روستاي امير آباد سواره به نشاني روستاهاي اميرآباد-سواره- خشكدان-
گزلى- مله باريک
شعبه سيار شماره 321100163 واقع در روستاي تنگ آب شور به نشاني روستاهاي تنگ آبشور- ده شيخ ديلگون
(سيد محمد سيد عيسى)- دره ماري
شعبه سيار شماره 321100164 واقع در روستاي چشمه محمدباقر به نشاني روستاهاي چشمه محمد باقر- كلگه-
چيتاوه- دره خانى پراشكفت
شعبه سيار شماره 321100165 واقع در روستاي ده بزرگ پراشكفت به نشاني روستاهاي تل بن- چال كوب- ده
مرادي- ده بزرگ پراشكفت
شعبه سيار شماره 321100166 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني سيار آماده مستقر در فرمانداري
شعبه سيار شماره 321100167 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني سيار آماده مستقر در فرمانداري
شعبه سيار شماره 321100168 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني سيار آماده مستقر در فرمانداري
شعبه ثابت شماره 321100169 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني شهر ياسوج ونجف آباد.منازل مسكن مهر.
دبستان شهيدان تقى زاده
شعبه ثابت شماره 321100170 واقع در شهر شهر مادوان منطقه به نشاني مادوان عليا-خ سيد الشهدا-دبيرستان اميد
آينده
شعبه ثابت شماره 321100171 واقع در روستاي تلخسرو به نشاني حومه ياسوج-روستاي تلخسرو-دبستان ام البنين
شعبه ثابت شماره 321100172 واقع در شهر شهر ياسوج منطقه به نشاني محله ي ترمينال -خيابا شهيد يزدان پناه
-دبستان پسرانه شاهد
– حوزه فرعي دنا
شعبه ثابت شماره 321300001 واقع در شهر شهر سى سخت منطقه به نشاني سي سخت امام زاده سيد محمد (ع)
شعبه ثابت شماره 321300002 واقع در شهر شهر سى سخت منطقه به نشاني سى سخت -مدرسه راهنمايى
حضرت زينب(س)
شعبه ثابت شماره 321300003 واقع در شهر شهر سى سخت منطقه به نشاني سى سخت – مسجد حضرت ولى
عصر(عج)
شعبه ثابت شماره 321300004 واقع در شهر شهر سى سخت منطقه به نشاني سى سخت – پژوهشسراي قديم
شعبه ثابت شماره 321300005 واقع در شهر شهر سى سخت منطقه به نشاني سى سخت – مدرسه ابتدايى دانش
شعبه ثابت شماره 321300006 واقع در شهر شهر سى سخت منطقه به نشاني سى سخت مسجد النبى (ص)قلعه
مركزي
شعبه سيار شماره 321300007 واقع در شهر شهر سى سخت منطقه به نشاني سى سخت- محله هاي عباس آباد-
حسين آباد
شعبه سيار شماره 321300008 واقع در شهر شهر سى سخت منطقه به نشاني فرمانداري-دفتر امام جمعه-نيروي
انتظامى-دادگستري-سپاه -مسكن مهر
شعبه سيار شماره 321300009 واقع در روستاي دهنو سرمور كوخدان به نشاني دهنو -سرمور-كوخدان
شعبه سيار شماره 321300010 واقع در روستاي اقبال آباد-على آباد-بياره به نشاني اقبال آباد – على آباد -بياره
شعبه سيار شماره 321300011 واقع در روستاي اميرآباد-حسن آباد-كل كل عباس آباد به نشاني اميرآباد-حسن
آباد-كل كل عباس آباد
شعبه سيار شماره 321300012 واقع در روستاي اسلام آباد-كريک مركزي به نشاني اسلام آباد-كريک مركزي
شعبه سيار شماره 321300013 واقع در روستاي على آباد-معصوم آباد به نشاني على آباد-معصوم آباد
شعبه ثابت شماره 321300014 واقع در روستاي دارشاهى به نشاني دارشاهى
شعبه سيار شماره 321300015 واقع در روستاي تل گاه-دره چنار-اسلام آباد-خمينى آباد به نشاني تل گاه-دره
چنار-اسلام آباد-خمينى آباد
شعبه سيار شماره 321300016 واقع در روستاي گنديخوري عليا-وسطى-سفلى به نشاني گنديخوري عليا-وسطى-
سفلى
شعبه سيار شماره 321300017 واقع در روستاي نده-گاوداري-سرتنگ توتنده-تنگسدان به نشاني نده-گاوداري-
سرتنگ توتنده-تنگسدان
شعبه ثابت شماره 321300018 واقع در روستاي توتنده به نشاني توتنده- مدرسه راهنمايى ا مام خمينى (ره)
شعبه ثابت شماره 321300019 واقع در روستاي توتنده به نشاني توتنده-سالن ورزشى
شعبه سيار شماره 321300020 واقع در روستاي كره عليا-كره كرمى به نشاني كره عليا-كره كرمى
شعبه سيار شماره 321300021 واقع در روستاي سرآسياب-جاتو-كره سفلى به نشاني سرآسياب-جاتو-كره سفلى
شعبه سيار شماره 321300022 واقع در روستاي احمد آباد-گورگنجو-سمرون به نشاني احمد آباد-گورگنجو-سمرون
شعبه سيار شماره 321300023 واقع در روستاي تنگ پوتک-پى آبزار به نشاني تنگ پوتک-پى آبزار
– حوزه فرعي مارگون
شعبه ثابت شماره 321110001 واقع در شهر شهر مارگون منطقه به نشاني مارگون.خيابان شهيد رجايى جنب سالن
ورزشى دبيرستان الزهرا
شعبه ثابت شماره 321110002 واقع در شهر شهر مارگون منطقه به نشاني مارگون.ميدان مركزي مدرسه ابتدايى
انديشه
شعبه ثابت شماره 321110003 واقع در شهر شهر مارگون منطقه به نشاني مارگون.خيابان ابن سينا دبيرستان شهيد
باهنر
شعبه ثابت شماره 321110004 واقع در شهر شهر مارگون منطقه به نشاني مارگون.دم مارگون مدرسه راهنمايى امام
على
شعبه سيار شماره 321110005 واقع در روستاي بى بى خاتون و حومه به نشاني بى بى خاتون /شهنک / چشمه
جيوري / كارخانه سيمان
شعبه سيار شماره 321110006 واقع در روستاي قلعه سقاوه وحومه به نشاني روستاي قلعه سقاوه/شيرينى
سقاوه/گرداب/ده عزيز/ده بردل/دره خونبازي/وردسيسه/پوزه سفيد/ دوآب
شعبه سيار شماره 321110007 واقع در روستاي پوزه تيزاب وحومه به نشاني پوزه تيزاب/آبيد/ده برآفتاب/ده مير
قمصور/ سركوركى دليرچ/
شعبه سيار شماره 321110008 واقع در روستاي دليرچ سفلى وحومه به نشاني دليرچ سفلى(محميد آباد)/ ده
چل/كلگه دليرچ/
شعبه سيار شماره 321110009 واقع در روستاي سرچال وحومه به نشاني سرچال/بيلوخر
شعبه سيار شماره 321110010 واقع در روستاي آبسردان عليا وحومه به نشاني آبسردان علياء /آبسردان سفلى
/چشمه ليشه/سرتنگ جوكار/دهنو/نخجير
شعبه سيار شماره 321110011 واقع در روستاي روستاي له ملايى سفلى و عليا وحومه به نشاني روستاي له ملايى
علياء وسفلى/كل ملايى/ده شهيد تاوسه/تلخدان جوكار/دره چپى/امير آباد چهارمورون
شعبه سيار شماره 321110012 واقع در روستاي بونه بن وحومه به نشاني بونه بن وحومه/برج جوكار/ميان دره /نسه
جوكار/گل اسپيد/ لما/ گنج بسيار/پاچات/ تنگريس
شعبه سيار شماره 321110013 واقع در روستاي درابري وحومه به نشاني داربري/ چهار انجک/ برج بهمن/ دره بيد
جوكار/ دالون/ چربيون
شعبه سيار شماره 321110014 واقع در روستاي روستاي رون به نشاني روستاي رون/ سرداب رون/ زرنگلى
رون/تلخزار سفلى/تلخزار علياء/ دره جوجق/ تنگ خشک كلايه رون
شعبه سيار شماره 321110015 واقع در روستاي روستاي برآفتاب به نشاني برآفتاب/ سيلاب/گوهر مرده/ كلاغ
خورده/ خرم راه/ سور زين/سرگري/
شعبه سيار شماره 321110016 واقع در روستاي شاهزاده غالب به نشاني شاهزاده غالب/كلوار/ آبگل/
شعبه سيار شماره 321110017 واقع در روستاي بورک وحومه به نشاني بورک علياء/ بورک سفلى/
عدور/كبوتران/لير/سه چاه/پنبه كار/
شعبه سيار شماره 321110018 واقع در روستاي جوبريز وحومه به نشاني جوبريز/گردنه چهارمورون/تمداري/چهار
مورون
شعبه سيار شماره 321110019 واقع در روستاي شهنيز وحومه به نشاني شهنيز/چشمه گلى/
شعبه سيار شماره 321110020 واقع در روستاي روستاي ده بهاره دلى تنگو وحومه به نشاني ده بهاره دلى تنگو/ دلى
تنگو/ دوبند شهنيز/ تاكسيسه علياء وسفلى/ شيخ سركه / مله بيا بانه
شعبه سيار شماره 321110021 واقع در روستاي سرتنگ جوبريز به نشاني سرتنگ جوبريز/هفت چشمه/ تلخاري دلى
گردو/ دلى گردو علياء وسفلى/ ده سيب دلى گردو
شعبه سيار شماره 321110022 واقع در روستاي مورزرد وحومه به نشاني دم برم وپشت برم/اشكفت قاطري/ نصر
آباد/ دره بيد/ كته زار/ پس چات/ دوبند داربري/ داربري محمد حسين / تنگ سيب/
شعبه سيار شماره 321110023 واقع در روستاي بردل جفنه وحومه به نشاني بردل جفته /چال روغنى/ چهار تل/ آب
بلوط/ شرنگ رنگ/مور قندي/ انجمه/
شعبه سيار شماره 321110024 واقع در روستاي كولند وحومه به نشاني كولند/ باغ انجيرک/ لال/شهرون/ دو تو/
گشو/كول ارزن/قبا سوخته/
شعبه سيار شماره 321110025 واقع در روستاي مور غم وحومه به نشاني مورغم/ لعل مينا/ زيتون علياء وسفلى/
كيمه
شعبه سيار شماره 321110026 واقع در روستاي بر پهن وحومه به نشاني برد پهن/ چال باغڃه وتوابع
شعبه سيار شماره 321110027 واقع در روستاي موشمى سفلى وحومه به نشاني /روستاي قلعه بنى وحومه
شعبه سيار شماره 321110028 واقع در روستاي موشمى وسطى وحومه به نشاني موشمى وسطى/آبيدک/ بنه دراز
موشمى/
شعبه سيار شماره 321110029 واقع در روستاي موشمى علياء وحومه به نشاني موشمى علياء / كاهدونكى/ له فراخ/
بهسون/ گود تلخدان/گله خور/ مله خويش
شعبه سيار شماره 321110030 واقع در روستاي دره صحه وحومه به نشاني دره صحه/ ابرش/ سرتنگ زيرنا/ پوله /
شعبه سيار شماره 321110031 واقع در روستاي زيرنا به نشاني زيرنا/ بالرود وحومه
شعبه سيار شماره 321110032 واقع در روستاي چاهن به نشاني /چاهن وحومه
– حوزه فرعي لوداب
شعبه ثابت شماره 321120001 واقع در شهر شهر گراب سفلى منطقه به نشاني شهر گراب -هنرستان امام خميني
(ره)
شعبه سيار شماره 321120002 واقع در روستاي حيدر آباد سفلي به نشاني روستاي نصر آباد – حيدر آباد سفلي-دو
دره – چنارس
شعبه سيار شماره 321120003 واقع در روستاي حيدر آباد عليا به نشاني روستاي طولدان – اسلام آباد -گردگان-
حيدر آباد علياو حومه
شعبه سيار شماره 321120004 واقع در روستاي آبسردان ها به نشاني آبسردانها-آبكاسه-كبونه -آباده
شعبه سيار شماره 321120005 واقع در شهر شهر گراب سفلى منطقه به نشاني محله آبڃندار، محله تل دراز
شعبه سيار شماره 321120006 واقع در روستاي دربيدها به نشاني دره بيدها -ده ولى-فتح اله آباد- دره دراز -صفر
آباد
شعبه سيار شماره 321120007 واقع در روستاي نسه كوه ويسي به نشاني نسه كوه ويسي-نسه كوه على-دم رود آب
بهاره-آب بهاره
شعبه سيار شماره 321120008 واقع در روستاي ظفرآباد به نشاني آبدروشه-ده جمشيد-ظفرآباد
شعبه سيار شماره 321120009 واقع در روستاي چال شاهين به نشاني چال شاهين -خيار كال -سيسه دان-شش
برد-چال سوخته -دوسيري وتوابع
شعبه سيار شماره 321120010 واقع در روستاي له فراخ به نشاني له خرسى نامداران – چشمه پوتى-له فراخ-بهاره
نامداران-افضل آباد-چشمه ليرو-ده خل وحومه
شعبه سيار شماره 321120011 واقع در روستاي تهليون به نشاني تهليون-طوف فاضل-دره تى تهليون-برآفتاب
تهليون
شعبه سيار شماره 321120012 واقع در روستاي بلوط بلند به نشاني بلوط بلند-تنگ آلک-تنگ كلاجيكى-چشمه
جفته
شعبه سيار شماره 321120013 واقع در روستاي پاتاوه به نشاني پاتاوه گلال _اشكفت سفلى-ده آغا خان-دهنو-
تنگ زرد-پاچات-دروهان-ناي كمين-ده نسه مذكور
شعبه ثابت شماره 321120014 واقع در روستاي آبڃندار سفلى به نشاني آبڃندار سفلى
شعبه سيار شماره 321120015 واقع در روستاي شهداليها به نشاني شهداليها-بنار شهدالى-زيرتوت-پشت توت-
شبدرو
شعبه سيار شماره 321120016 واقع در روستاي پستوک به نشاني پستوک-تل آب سفيد-ده سم-موردک-ساسرگون
-‘گراب كاياري-مورتوت
شعبه سيار شماره 321120017 واقع در روستاي دهنو به نشاني -دهنو -گرگيون- -دل آوري -ليرسوخته -ده
خانويس-ميان لوداب
شعبه سيار شماره 321120018 واقع در روستاي شهرک شهيد پور شريف به نشاني گوزنان– آبڃندار گوزنان—
-شهرک شهيد پور شريف
شعبه سيار شماره 321120019 واقع در روستاي ابلمي به نشاني آبلمى-نرگسى-اسلام آباد آبلمى–سيلارستان
عليا-سيلارستان سفلى
شعبه سيار شماره 321120020 واقع در روستاي زيزي به نشاني چشمه جيوري- تنگ تلخاب-زيرنسه -كره دون-
تنگ بوستان- -برآفتاب عزيزي-تنگ رود عزيزي-عزيزي-وحومه
شعبه سيار شماره 321120021 واقع در روستاي تنگ پيواره به نشاني تنگ پيواره-نسه آزادي-ده ولى خان –
آبگرمک-قلندري- تک سياه
شعبه سيار شماره 321120022 واقع در روستاي مورنا به نشاني مورنا – كمک ها -دره دزدان-گاودانه-اشكفت سياه
شعبه سيار شماره 321120023 واقع در روستاي آبمورد به نشاني هود–وحدت ده سوخته –ده چل -آبمورد
شعبه سيار شماره 321120024 واقع در روستاي دره گرو به نشاني دره گرو -چنگ -دره بنگرو -سرگردنگاه –
گردنگاه
شعبه سيار شماره 321120025 واقع در روستاي انارک به نشاني -نده چفتاب –چفتاب-گردنتل- -اسكندري –
سربرم آبلون-آبلون- -انارک- برميون
شعبه سيار شماره 321120026 واقع در روستاي آبمورد تنگ يار به نشاني دول شيرين-آبمورد تنگيار-فاريابک-
كلمک-چهل دختران-ليراوک-مله تله-پاچات دلى-ده چل دلى تا
– حوزه فرعي كبگيان
شعبه ثابت شماره 321130001 واقع در شهر شهر چيتاب منطقه به نشاني ساختمان نمايندگي آموزش و پرورش
بخش
شعبه ثابت شماره 321130002 واقع در شهر شهر چيتاب منطقه به نشاني مدرسه ابتدايي شهيد نوربخش چيتاب
شعبه سيار شماره 321130003 واقع در روستاي به نشاني مدرسه ابتدايى نظر آباد – پاسگاه انتظامى – مدرسه شهيد
رست بلوط كاروان – احمد آباد – مدرسه راهنمايي شهيد پايدار نقارخانه
شعبه سيار شماره 321130004 واقع در روستاي به نشاني ده شهيددلى بجک – ده نجار – دلى بجک شيخ ها –
كركرمرغى – مدرسه ابتدايى مصطفى خمينى موگر – مدرسه ابتدايى شهيد فرهمند موگر
شعبه سيار شماره 321130005 واقع در روستاي به نشاني مدرسه ابتدايي شهيد جعفري ليشكان – محمد آباد(دهنو)
صالحان -مدرسه ابتدايي شهيدآزاد وار صالحان
شعبه سيار شماره 321130006 واقع در روستاي به نشاني ليراب گردوه – مدرسه ابتدايى شهيد طاهري بطاري –
مسجد روستاي شهداي گردوه
شعبه سيار شماره 321130007 واقع در روستاي به نشاني مدرسه ابتدايي شهيد پاشي راهمالي – مدرسه ابتدايى
شهيد دادشاهي دروهان
شعبه سيار شماره 321130008 واقع در روستاي به نشاني مدرسه ابتدايى چم سوخته – مدرسه ابتدايى محمد آباد
(وغمى)
شعبه سيار شماره 321130009 واقع در روستاي به نشاني مدرسه ابتدايى چشمه به – مدرسه چشمه سيب – مدرسه
چشمه قنات – له دراز شهدا – چشمه وزگى – خانه بهداشت ولى آباد دلى خمسير
شعبه سيار شماره 321130010 واقع در روستاي به نشاني مدرسه ابتدايى مير غضب – مدرسه ابتدايى كلگه جليل –
چشمه چنار – دره گودرزي -مدرسه ابتدايى هرمز پور مرد خدا
شعبه سيار شماره 321130011 واقع در روستاي به نشاني سيلارستان – امير آباد -جوزار
شعبه سيار شماره 321130012 واقع در روستاي به نشاني مدرسه ابتدايى جونک – روستاي باغ تيلكان – مدرسه
ابتدايى باد هوا – روستاي هفت چشمه – مدرسه راهنمايي شهيد افشار هادي آباد
شعبه سيار شماره 321130013 واقع در روستاي به نشاني يورد خاكي – گاو خوس- سر قنات – گندمكش –
مدرسه ابتدايى چشمه دزدک عليا وسفلى- مدرسه ابتدايى على كرمى – مدرسه ابتدايى ده بر آفتاب
شعبه سيار شماره 321130014 واقع در روستاي به نشاني زنگواي سفلى – زنگواي عليا – مدرسه ابتدايي ميان
تنگان (كبگيون)
شعبه ثابت شماره 321130015 واقع در روستاي به نشاني مدرسه راهنمايى شهداي ساران
شعبه سيار شماره 321130016 واقع در روستاي به نشاني مدرسه ابتدايى بونه ريزک – ده مذكور(ميان چنار) – آران
چنار – سالارآباد چنار – پاسگاه انتظامى چنار – مدرسه ابتدايى قلعه عزيزي
شعبه سيار شماره 321130017 واقع در روستاي به نشاني قلعه كهنه – مدرسه ابتدايى سرقنات چنار- مدرسه
ابتدايى سرچنار- مدرسه ابتدايى دره گرم
شعبه سيار شماره 321130018 واقع در روستاي به نشاني مدرسه چال دال – نادرآباد – دم تنگ باوري – روستاي
باوري – تل زردي – مدرسه شهيد واصفى كركرزار
شعبه سيار شماره 321130019 واقع در روستاي به نشاني آب زالو (سفلى-عليا-وسطى) – آبگرمک (سفلى-عليا-
وسطى) – مدرسه ابتدايى بهزادي – مدرسه صديقى مورسبز
– حوزه فرعي پاتاوه
شعبه ثابت شماره 321310001 واقع در شهر شهر پاتاوه منطقه به نشاني مدرسه هجرت پاتاوه
شعبه ثابت شماره 321310002 واقع در روستاي به نشاني مدرسه راهنمايى دخترانه معرفت روستاي تمنک عليا
شعبه ثابت شماره 321310003 واقع در روستاي به نشاني دبيرستان شهيد رجايى روستاي تمنک
شعبه ثابت شماره 321310004 واقع در روستاي به نشاني مدرسه ابتدايى روستاي بن زردسفلي
شعبه ثابت شماره 321310005 واقع در روستاي به نشاني مدرسه ابتدايى روستاي ده شيخ
شعبه سيار شماره 321310006 واقع در روستاي به نشاني چناربرم سفلى – مدرسه ابتدايى شهيد پروازي روستاي
چنار برم عليا
شعبه ثابت شماره 321310007 واقع در روستاي به نشاني مدرسه ابتدايى روستاي ميمند
شعبه ثابت شماره 321310008 واقع در روستاي به نشاني مدرسه ابتدايى روستاي بهرام بيگى عليا سمندي
شعبه سيار شماره 321310009 واقع در روستاي به نشاني مدارس ابتدايى روستاهاي ده برائى، سرتنگ تمنک،
شركت گاز و شترخون
شعبه سيار شماره 321310010 واقع در روستاي به نشاني مدارس ابتدايى روستاهاي چشمه ريزک ،ده سيرون، ده
ميرخدايار، گل سرخ، ده درويشان، ده علمدار، ده فرهاد طاهري، چشمه دوغى و تنگ ارزن
شعبه سيار شماره 321310011 واقع در روستاي به نشاني مدارس ابتدايى روستاهاي ده برآفتاب، مهدي آباد، ماشک
كار، پل آبزا و دهگاه جلاله
شعبه سيار شماره 321310012 واقع در روستاي به نشاني مدارس ابتدايى روستاهاي مازه كز و منج و دشت بز
شعبه سيار شماره 321310013 واقع در روستاي به نشاني مدرسه ابتدايى روستاي ده پايين ودرب كلات
شعبه سيار شماره 321310014 واقع در روستاي به نشاني مدارس ابتدايى روستاهاي بنوا ، پشت چاه ، گل چهرآباد و
سر تل دينگو
شعبه سيار شماره 321310015 واقع در روستاي به نشاني مدارس ابتدايى روستاهاي پرشكفت ،دوراه غماشكه
شعبه سيار شماره 321310016 واقع در روستاي به نشاني مدارس ابتدايى روستاهاي سرسور ، كله گه و دزدک عليا
و سفلى
شعبه سيار شماره 321310017 واقع در روستاي به نشاني مدارس ابتدايى روستاهاي سرتنگ حميد آباد، دوراه، چقه
سرخ، ده ميرزا، پس بايار و دره بنياب بهرام بيگي
شعبه سيار شماره 321310018 واقع در روستاي به نشاني روستاهاي ، كهله حمام، چشمه ميرحسني و رودشتي
شعبه سيار شماره 321310019 واقع در روستاي به نشاني مدارس ابتدايى روستاهاي احمد غريب، چم عربى و
حميدآباد
شعبه سيار شماره 321310020 واقع در روستاي به نشاني مدارس ابتدايى روستاهاي پى زرد و كلگه بهرام بيگى و
ميرزاعلى
شعبه سيار شماره 321310021 واقع در روستاي به نشاني مدارس ابتدايى روستاهاي ده شيرين، بادنگان عليا و
بادنگان سفلى
شعبه سيار شماره 321310022 واقع در روستاي به نشاني روستاي مظفري – مدرسه ابتدايى روستاي بن زردعليا
شعبه سيار شماره 321310023 واقع در روستاي به نشاني چاتكوه، قنات سفلى و عليا و ميرزاقلى
شعبه سيار شماره 321310024 واقع در روستاي به نشاني مدارس ابتدايى روستاهاي لماگون، لما سفلي و لما عليا
شعبه سيار شماره 321310025 واقع در روستاي به نشاني كت سياه، خرسان و دشتک ميمند
شعبه ثابت شماره 321310026 واقع در شهر شهر پاتاوه منطقه به نشاني مدرسه شهيد باهنر پاتاوه
شعبه سيار شماره 321310027 واقع در روستاي به نشاني مدارس ابتدايى روستاهاي آب سپاه و دشت رز
شعبه ثابت شماره 321310028 واقع در شهر شهر پاتاوه منطقه به نشاني مدرسه طالقاني
شعبه سيار شماره 321310029 واقع در روستاي به نشاني روستاي گزدون – مدرسه ابتدايى روستاي باگ
شعبه سيار شماره 321310030 واقع در روستاي به نشاني شركت گاز – مدرسه ابتدايى روستاي تنگ رواق
شعبه سيار شماره 321310031 واقع در روستاي به نشاني مدارس ابتدايى روستاهاي لهسواره ، شهيد دلروز بيژگن
شعبه ثابت شماره 321310032 واقع در روستاي بنستان به نشاني مسجد صاحب الزمان (عج) روستاي بنستان
سادات محمودي
شعبه سيار شماره 321310033 واقع در روستاي به نشاني مدارس ابتدايى روستاهاي سينه نمک ،چال بادام و كتا
شعبه سيار شماره 321310034 واقع در روستاي به نشاني مدارس ابتدايى روستاهاي گودلان ، مرغ چنار ، كتک ،
دره شور ، گروزه و شهرک علوي
شعبه سيار شماره 321310035 واقع در روستاي روستاي خونگاه و سرتنگ رواق به نشاني مدرسه ابتدايى روستاهاي
خونگاه و سرتنگ رواق
شرايط انتخاب كنندگان
ماده 27 – انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند .
-1 تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران .
– 2 هجده سال تمام .
– 3 عاقل بودن .
جرايم و تخلفات
ماده 66 – علاوه بر جرايم مندرج در اين قانون ارتكاب امور ذيل جرم محسوب مي شود .
– 1 خريد و فروش رأي از قبيل هرگونه اقدام به خريد و فروش مستقيم و غير مستقيم راي ، توزيع اقلام و
لوازمي كه براي دريافت كننده جنبه ي انتفاعي داشته باشد و همڃنين كمك هاي نقدي و غير نقدي به اشخاص،
اماكن عمومي و مذهبي و هيات ها و امور خيريه بعد از ثبت نام در انتخابات.
– 2 رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد
– 3 تهديد يا تطميع در امر انتخابات
-4 رأي دادن با شناسنامه جعلي
-5 رأي دادن با شناسنامه ديگري
– 6 رأي دادن بيش از يك بار
– 7 توصيه به نوشتن اسم كانديداي معين در ورقه رأي توسط افراد متفرقه در محل اخذرأي
– 8 اخلال در امر انتخابات
– 9 كم و زياد كردن آراء يا تعرفه ها
– 10 تقلب در رأي گيري و شمارش آراء
– 11 تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي يا صورت جلسات
– 12 توصيه به نوشتن اسم كانديداي معين در ورقه ي رأي از طرف اعضاي شعبه اخذرأي و ناظرين و بازرسان
– 13 تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و
صورت جلسات و تلكس و تلفنگرامها و تلگرافها
– 14 بازكردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوق هاي رأي بدون مجوز قانوني
– 15 جابه جايي ، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني
– 16 ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعب ثبت نام و اخذرأي با اسلحه يا بدون اسلحه در
امر انتخابات
– 17 دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و يا به هر نحو غير قانوني
– 18 انجام يا عدم انجام هرگونه عملي كه باعث مخدوش شدن رأي مردم از ناحيه اعضاي شعبه اخذرأي باشد
از قبيل خودداري كردن از ممهور نمودن برگ تعرفه يا شناسنامه يا انتقال صندوق اخذرأي به غير از محل آگهي
شده
قسمتي از مجازات ها و مقررات جزايي مربوط به فصل نهم قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
7)و( 8)ماده 66 قانون ) ،(6) ،(5) ،(4) ،(3) ،(2) ،( ماده 75 – مجازات مرتكبين جرايم وتخلفات مقرر در بندهاي( 1
(5/000/ 1)تا پنج ميليون ( 000 /000/ انتخابات مجلس شوراي اسلامي تاسه ماه حبس يايك ميليون( 000
ريال جزاي نقدي و هشت سال محروميت از عضويت در هيأت هاي اجرايي و نظارت و شعب اخذرأي مي باشد.
15 ) و( 18 )ماده )،(14) ،(13) ،(12) ،(11) ،(10) ،( ماده 76 – مجازات مرتكبين جرايم و تخلفات مقرر در بندهاي ( 9
3)تا پانزده ميليون /000/ 66 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي ازشش ماه تادو سال حبس يا سه ميليون( 000
15/000/000 )ريال جزاي نقدي و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتي از شش ماه تا دو سال و دوازده سال )
محروميت از عضويت در هيأت هاي اجرايي و نظارتي و شعب اخذرأي مي باشد .
ماده 77 – مجازات مرتكبين جرايم مقرر در بند 16 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي اعم از مباشر
و يا معاون و يا تحريك كننده در صورتي كه محاربه صدق نكند طبق ماده ( 617 ) قانون مجازات اسلامي 6 ماه تا
دو سال حبس و تا 74 ضربه شلاق ميباشد.
ماده 78 – مجازات مرتكبين جرايم مقرر در بند 17 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي علاوه بر
مجازات 6 ماه تا دو سال حبس مندرج در ماده ( 555 ) قانون مجازات اسلامي ، دوازده سال محروميت از عضويت
در هيأت هاي اجرايي و نظارت و شعب اخذرأي مي باشد .
نام و امضاي اعضاي هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه
رديف نام و نامخانوادگي/سمت

1 شاهرخ كناري فرماندار
2 سيدعلي ملکحسينيدادستان
3 علي نقي عباسي رئيس اداره ثبتاحوال
4 كرامت نامجو معتمد اصلي
5 حبيب الله جهانبينمعتمد اصلي
6 غلامرضا حسنزادهمعتمد اصلي
7 مذكور ساداتفرجي معتمداصلی
8 البرز اعتمادزاده معتمد اصلي
9 ضرغام خلقي پور معتمد اصلي
10 سيدمرتضيرمضاني مهريانمعتمد اصلي
11 صفدر محمديحميدآبادمعتمد اصلي

نام و امضاي اعضاي هيأت نظارت
رديف نام و نام خانوادگي
1 حداد لهراسبي رئيس هيات نظارت
2 آرمان بيگلري عضو
3 مجتبي شريعتي عضو

آخرین اخبار