آگهى اسامى و کد نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى شهر ياسوج

فرماندار بویراحمد طی اطلاعیه ای کد نامزدهای انتخابات شوراي اسلامي شهر ياسوج را اعلام کرد، متن این اطلاعیه بدین شرح است:
در اجراي ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آيين نامه اجرايي، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه
شهر ياسوج مي رساند كه پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 96/2/29
برگزار مي شود و اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر ياسوج به شرح زير مي باشد:
– 1 آقاي فرشيد احمدي كيش مشهور به احمدی فرزند بندر كد نامزد 125
– 2 آقاي محمدطاهر احمدي نژاد فرزند طلائى كد نامزد 126
– 3 آقاي آيت اله اخلاق پي فرزند نصرت اله كد نامزد 127
– 4 خانم محبوبه آذرگشسب فرزند منصور كد نامزد 128
– 5 آقاي سيدرضا آذرگون فرزند اله بخش كد نامزد 129
– 6 آقاي جلال آذري فر فرزند علي كد نامزد 141
– 7 آقاي علي آراوند مشهور به عسکر فرزند امان اله كد نامزد 142
– 8 آقاي سيدضياءالدين ارشدي فرزند سيدمحمدطاهر كد نامزد 146
– 9 آقاي كيوان آشنا فرزند رحيم كد نامزد 148
– 10 آقاي ذبيح اله اصالت فرد فرزند نصيب الله كد نامزد 149
– 11 آقاي سيدهدايت اكبري مشهور به معروف به مهندس اکبری فرزند حنظل كد نامزد 152
– 12 آقاي علي اكبري تبار فرزند بند على كد نامزد 154
– 13 آقاي كرامت اله اكوانيان فرزند امان اله كد نامزد 156
– 14 آقاي خدابخش اميري فرزند سيف اله كد نامزد 157
– 15 آقاي هدايت اله اميري ياسوج فرزند امرالله كد نامزد 158
– 16 آقاي محمدقاسم اميريان ياسوج فرزند محمدعلى كد نامزد 159
– 17 آقاي جمشيد انصاري فرزند علي كد نامزد 161
– 18 آقاي عيسي انصاري فرزند كرم كد نامزد 162
– 19 آقاي فرخ باقرپور فرزند حبيب كد نامزد 164
– 20 آقاي اسماعيل باقري فرزند حاصل كد نامزد 165
– 21 آقاي نصير باقري اصل فرزند اسد كد نامزد 167
– 22 آقاي علي بختياري قوام آبادسفلي مشهور به على بختياری فرزند مسيح اله كد نامزد 168
– 23 آقاي يعقوب برفر فرزند نصرت اله كد نامزد 169
– 24 خانم مريم برهمن فرزند عبدالرحمان كد نامزد 171
– 25 آقاي رضا بنداني فرزند ديدارقلي كد نامزد 172
– 26 آقاي مرتضي بهشتي فرزند صدراله كد نامزد 175
– 27 آقاي مجيد بياني فر فرزند غلام محمد كد نامزد 176
– 28 آقاي سرخاب بي ننده فرزند محراب كد نامزد 178
– 29 آقاي طاهر پاديز فرزند هومان كد نامزد 179
– 30 آقاي بهرام پارساء فرزند مراد قلى كد نامزد 181
– 31 آقاي ابوالحسن پردال فرزند يزدان بخش كد نامزد 184
– 32 آقاي محمد پژوهش فرزند يداله كد نامزد 185
– 33 آقاي سيدمحمدعلي پناهنده فرزند سيد عبد محمد كد نامزد 186
– 34 آقاي ابراهيم پناهي فرزند خنجر كد نامزد 187
– 35 آقاي فرزاد پورابراهيم فرزند غلام رضا كد نامزد 189
– 36 آقاي داود پويان صفت فرزند عبدالمحمد كد نامزد 191
– 37 آقاي سيدكاظم تقويان فرزند سيد على كد نامزد 192
– 38 آقاي سيدعطاءاله تقوي مهر فرزند سيد امراله كد نامزد 194
– 39 آقاي سيداميدرضا توفيقي نسب فرزند سيدسيف اله كد نامزد 195
– 40 آقاي محسن تيربند فرزند نجاتعلي كد نامزد 196
– 41 آقاي امير تيماس فرزند فريدون كد نامزد 197
– 42 آقاي الله كرم جاني پور فرزند عبداله كد نامزد 198
– 43 آقاي ايمان جاودانه فرزند امير كد نامزد 212
– 44 آقاي موسي جاويد فرزند فرج اله كد نامزد 214
– 45 آقاي ابوطالب جاويدانه فرزند عبدالحسين كد نامزد 215
– 46 آقاي جواد جلالي فرزند راه خدا كد نامزد 216
– 47 آقاي جابر جمال سيرت مشهور به جاويد فرزند کاوس كد نامزد 217
– 48 آقاي كامران جهانبازي جهان آباد فرزند فرامرز كد نامزد 218
– 49 آقاي داريوش جهانشاهي فرزند نصراله كد نامزد 241
– 50 آقاي فرشيد چترآذر فرزند زواره كد نامزد 242
– 51 خانم سيده رقيه حجازي فرزند سيد قدرت اله كد نامزد 245
– 52 آقاي هجير حجتي مشهور به حجتى فرزند عبدالرحيم كد نامزد 246
– 53 آقاي سيدصابر حسيني فرزند سيدعلي رحم كد نامزد 247
– 54 آقاي پرويز حقيقت فرزند چنگيز كد نامزد 248
– 55 خانم آزيتا حكمتي اصل فرزند بهرام كد نامزد 249
– 56 خانم رقيه حميدي فرزند امان اله كد نامزد 251
– 57 خانم فرزانه حيدري فرزند بهرام كد نامزد 252
– 58 آقاي محمدجعفر خجسته زاده فرزند ظفر كد نامزد 254
– 59 آقاي سيدمحمد خلق اصل فرزند اصغر كد نامزد 256
– 60 آقاي مسعود خوباني فرزند حسن كد نامزد 257
– 61 آقاي سرافراز دارا فرزند رحمان كد نامزد 258
– 62 آقاي سيددانيال دانشي فرزند سيد عبد الخالق كد نامزد 259
– 63 آقاي عطاءاله دانشي فرزند محمد كد نامزد 261
– 64 آقاي احسان دانشي اصل مشهور به دانشى فرزند محمد جعفر كد نامزد 262
– 65 آقاي صمد دبيقي فرزند امراله كد نامزد 264
– 66 آقاي بابك درست فرزند فاضل كد نامزد 265
– 67 آقاي محسن دستمرد مشهور به امير محسن فرزند غيب اله كد نامزد 267
– 68 آقاي محمد دل روز مشهور به سيد محمد فرزند خليفه كد نامزد 268
– 69 آقاي محمدرحيم دهراب پوردولت آباد فرزند يدالله كد نامزد 269
– 70 آقاي مراد ديودوست فرزند گرگ الله كد نامزد 272
– 71 آقاي سيديعقوب ذوالفقاري فر مشهور به دکترسيديعقوب عوض زاده فرزند سيدجواد كد نامزد 274
– 72 خانم معصومه سادات رامي فرزند سيدنضيل كد نامزد 276
– 73 آقاي علي رحيمي بهمياري فرزند رضاقلى كد نامزد 278
– 74 آقاي مهدي رستمي ياسوجي فرزند على كد نامزد 279
– 75 آقاي حميد رشيدي تل گه فرزند قهرمان كد نامزد 281
– 76 آقاي ناصر رمضاني فر فرزند يداله كد نامزد 282
– 77 آقاي محمدباقر رهامي فرزند محسن كد نامزد 284
– 78 آقاي اسماعيل ره انجام اميرآباد فرزند سيف الله كد نامزد 285
– 79 خانم زينب زرين مشهور به شيرين بانو فرزند درويش كد نامزد 286
– 80 خانم حميده زعيمي فرزند محمد كد نامزد 287
– 81 خانم زهرا زماني محمودآباد فرزند محمد كد نامزد 289
– 82 آقاي اسماعيل ستار فرزند ابراهيم كد نامزد 291
– 83 آقاي حبيب اله سرافرازي فرزند بهزاد كد نامزد 294
– 84 آقاي زرير شجاعي خو فرزند قادر كد نامزد 296
– 85 آقاي محمد شهبازي پور فرزند غلام كد نامزد 297
– 86 خانم الهه شيرواني اردكاني فرزند عبدالكريم كد نامزد 298
– 87 آقاي ابوذر صالح نسب فرزند زواره كد نامزد 412
– 88 آقاي اسماعيل طاهري فرزند رحمت الله كد نامزد 415
– 89 آقاي علي طاهري كيا مشهور به آقای طاهری فرزند گرجى كد نامزد 416
– 90 آقاي رحيم عبادي فيروزآباد فرزند على كد نامزد 418
– 91 خانم سيده طاهره عباس پورده برآفتاب فرزند سيد سعادت كد نامزد 419
– 92 آقاي بهنام عباس نژاد فرزند جمال كد نامزد 421
– 93 آقاي محمد عباسي تل گاوي فرزند علي بخش كد نامزد 424
– 94 آقاي حامد عباسي نصرآبادسفلي فرزند محمدظريف كد نامزد 425
– 95 آقاي شيروان عبدالهي مطلق فرزند غارتى كد نامزد 426
– 96 خانم سيده مرضيه عبدلي چنارستان عليا فرزند سيدجابر كد نامزد 427
– 97 خانم زهرا عزيزپور فرزند على كد نامزد 428
– 98 آقاي صمد عزيزپورحسن آباد فرزند سليمان كد نامزد 429
– 99 آقاي علي علي پور فرزند فضيل كد نامزد 451
– 100 آقاي خسرو غريب پورجهان آباد مشهور به خسرو فرزند شهباز كد نامزد 452
– 101 خانم پروانه غلامي موردراز فرزند ماشااله كد نامزد 454
– 102 آقاي سيدمهران فتاحيان فرزند سيد حشمت اله كد نامزد 456
– 103 آقاي اميرارسلان فرخان فرزند سرافراز كد نامزد 457
– 104 آقاي حميدرضا فرخان فرزند قباد كد نامزد 458
– 105 آقاي صدرالله فرخياني مشهور به منوچهر فرخيانى فرزند عيدی كد نامزد 459
– 106 آقاي مرتضي فروغي فرد مشهور به فروغى فرزند صدر اله كد نامزد 461
– 107 آقاي فرشيد فريدوني فرزند شهنواز كد نامزد 462
– 108 آقاي علي اصغر فضيلت فرد مشهور به حاج فضيلت فرزند على كد نامزد 464
– 109 آقاي سيدمجيد كشاورز فرزند سيدعبدالرضا كد نامزد 467
– 110 آقاي ايمان كيوان اصل فرزند حسين كد نامزد 469
– 111 آقاي گودرز گودرزي فرزند بندر كد نامزد 471
– 112 آقاي بهنام مؤمني نصرآبادعليا فرزند نظام كد نامزد 472
– 113 آقاي حداد مؤمني نصرآبادعليا فرزند عطا كد نامزد 474
– 114 آقاي سعيد محمدحسيني پور فرزند ناصر كد نامزد 475
– 115 آقاي بهنام محمدي نيكو فرزند قدمعلى كد نامزد 476
– 116 آقاي عين اله محمودي فرزند رضاعلى كد نامزد 478
– 117 آقاي محمود محمودي فرزند فرج اله كد نامزد 479
– 118 آقاي سيدعلي محمودي كيا مشهور به حاج على جون تمنده فرزند سيد شير محمد كد نامزد 481
– 119 آقاي سعيد محنائي بي زليخائي فرزند عباس كد نامزد 482
– 120 خانم اعظم السادات مرادي فرزند سيدعنايت اله كد نامزد 484
– 121 آقاي ياسر مسعودمقدم فرزند امرالله كد نامزد 485
– 122 آقاي ناصر معصومي اصل فرزند نادر كد نامزد 486
– 123 آقاي صامر معنوي فرزند حبيب اله كد نامزد 487
– 124 آقاي مهدي معيني نژاد فرزند پيران كد نامزد 489
– 125 آقاي ساجد مهدي زاده فرزند جهان بخش كد نامزد 491
– 126 آقاي محمدرضا موحدي راد فرزند سلطان على كد نامزد 492
– 127 آقاي سيدعلي موسوي فرزند سيد اسعد كد نامزد 494
– 128 آقاي سيدعنايت اله موسوي اصل فرزند سيد على كد نامزد 495
– 129 آقاي مسعود موسويان جدول قدم مشهور به موسوی فرزند عطاء كد نامزد 496
– 130 آقاي ضرغام نجفي فرزند غلامرضا كد نامزد 497
– 131 آقاي سيدصادق نصيبي فرزند سيدابومحمد كد نامزد 498
– 132 خانم طيبه نظري فرزند محمدجان كد نامزد 512
– 133 آقاي فرشاد نگين تاجي فرزند محمود كد نامزد 514
– 134 آقاي سجاد نوبهار فرزند جانعلى كد نامزد 515
– 135 آقاي اردشير نوراني زاده فرزند سرمست كد نامزد 516
– 136 خانم زهرا نيك بخت اميرآباد فرزند منصور كد نامزد 517
– 137 آقاي منصور نيك بخت اميرآباد فرزند علي كد نامزد 518
– 138 آقاي حميد نيك بين فرزند نعمت اله كد نامزد 519
– 139 آقاي اميد نيكنام فرزند على پور كد نامزد 521
– 140 آقاي رحيم همت پور فرزند داراب كد نامزد 525
– 141 آقاي سيدقباد ولايتي نسب فرزند سيدجانمحمد كد نامزد 527
– 142 آقاي رحمن يزدان پناه فرزند غلامعلى كد نامزد 528
– 143 آقاي نورالله يوسفي نصرآبادسفلي فرزند ابول كد نامزد 529
توجه :
-1 نظر به اينكه تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي اين شهر 7 نفر است ، رأي دهندگان در روز اخذرأي فقط
اسامي تعداد حداكثر 7 نفر را مي توانند در برگ رأي بنويسند .
-2 هيأت اجرايي شهرستان مستقر در فرمانداري بويراحمد در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي
كشور از تاريخ انتشار اين آگهي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذرأي ، آماده دريافت شكايات انتخاباتي مي باشد
.
-3 شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه به استناد تبصره 1 ذيل ماده 70 آيين نامه اجرايي ، مشخصات شاكي يا
شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت شاكي يا شاكيان را داشته باشد .
محمدكاظم نظري فرماندار شهرستان
بويراحمد

آخرین اخبار