آگهى اسامى و کد نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى شهر گراب سفلي

فرماندار بویراحمد طی اطلاعیه ای کد نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر گراب سفلي را اعلام کرد، متن این اطلاعیه بدین شرح است:
در اجراي ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آيين نامه اجرايي، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه
شهر گراب سفلي مي رساند كه پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ
96/2/29 برگزار مي شود و اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر گراب سفلي به شرح زير مي
باشد:
– 1 آقاي صادق آريانژاد فرزند عبدمحمد كد نامزد 15
– 2 آقاي رحمن افتخاري فر فرزند غلام كد نامزد 16
– 3 آقاي سعيد اكرمي فرزند على كد نامزد 17
– 4 آقاي نورمحمد الياسي مقدم فرزند جهان كد نامزد 18
– 5 آقاي عبدالله الياسي نسب فرزند ده دول كد نامزد 19
– 6 آقاي شيرزاد انوري مفرد فرزند حسين كد نامزد 21
– 7 آقاي امير برزيگر فرزند بهروز كد نامزد 24
– 8 آقاي محمد بزرگ مهر فرزند شهباز كد نامزد 25
– 9 آقاي مهدي بكراي فرزند عينعلي كد نامزد 26
– 10 آقاي سيدضرغام پورساعد فرزند فايز كد نامزد 27
– 11 آقاي اميد تقوايي اصل فرزند ايمانعلى كد نامزد 28
– 12 آقاي يوسف جمالي زاده فرزند ظفر كد نامزد 29
– 13 آقاي اسلام جمالي مهر فرزند نعمت اله كد نامزد 41
– 14 آقاي شيروان جهانبخش فرزند محمدقلى كد نامزد 42
– 15 آقاي رضا جوهري فرزند حمداله كد نامزد 45
– 16 آقاي عيسي چراغ سحر فرزند احمد كد نامزد 46
– 17 آقاي پيمان دانش فرزند نعمت اله كد نامزد 47
– 18 آقاي نعمت اله دانش فرزند مرادقلى كد نامزد 48
– 19 آقاي علي رضا دانه چين فرزند خدامراد كد نامزد 49
– 20 آقاي گودرز رحماني جو فرزند مراد كد نامزد 51
– 21 خانم سارا سرافرازي فرزند راه خدا كد نامزد 52
– 22 آقاي محمد شايسته فرزند رشيد كد نامزد 54
– 23 خانم ليلا صديقي نژاد فرزند محمدعلى كد نامزد 56
– 24 آقاي علي عنايتيان مشهور به عنايتى فرزند خداکرم كد نامزد 57
– 25 آقاي رهام قاسمي اصل فرزند حاجتي كد نامزد 58
– 26 آقاي سيدشرمت اله مطهري فرد فرزند خوردك كد نامزد 59
– 27 آقاي محمد ياسري راد فرزند محمد قلى كد نامزد 61
توجه :
-1 نظر به اينكه تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي اين شهر 5 نفر است ، رأي دهندگان در روز اخذرأي فقط
اسامي تعداد حداكثر 5 نفر را مي توانند در برگ رأي بنويسند .
-2 هيأت اجرايي شهرستان مستقر در فرمانداري بويراحمد در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي
كشور از تاريخ انتشار اين آگهي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذرأي ، آماده دريافت شكايات انتخاباتي مي باشد
.
-3 شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه به استناد تبصره 1 ذيل ماده 70 آيين نامه اجرايي ، مشخصات شاكي يا
شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت شاكي يا شاكيان را داشته باشد .
محمدكاظم نظري فرماندار شهرستان
بويراحمد

آخرین اخبار