آگهى اسامى و کد نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى شهر چيتاب

 

فرماندار بویراحمد طی اطلاعیه ای کد نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر چيتاب را اعلام کرد، متن این اطلاعیه بدین شرح است:
در اجراي ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آيين نامه اجرايي، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه
شهر چيتاب مي رساند كه پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 96/2/29
برگزار مي شود و اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر چيتاب به شرح زير مي باشد:
– 1 آقاي محمدرضا آريا فرزند محمدحسين كد نامزد 15
– 2 آقاي عارف پاي برجا فرزند کرامت كد نامزد 16
– 3 آقاي ابراهيم پيشان فرزند خداخواست كد نامزد 17
– 4 آقاي هومان جاويد فرزند حميد كد نامزد 18
– 5 آقاي سيدكرامت اله دادگستر فرزند احمد كد نامزد 19
– 6 آقاي قدرت رجائي زاده فرزند حسين كد نامزد 21
– 7 آقاي محمد شجريان فرزند علي كد نامزد 24
– 8 آقاي منوچهر كاشفي فرزند فرج الله كد نامزد 25
– 9 آقاي مسعود مجيدپور فرزند جهرم كد نامزد 26
– 10 آقاي كريم داد موحدي نيا فرزند على همت كد نامزد 28
توجه :
-1 نظر به اينكه تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي اين شهر 5 نفر است ، رأي دهندگان در روز اخذرأي فقط
اسامي تعداد حداكثر 5 نفر را مي توانند در برگ رأي بنويسند .
-2 هيأت اجرايي شهرستان مستقر در فرمانداري بويراحمد در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي
كشور از تاريخ انتشار اين آگهي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذرأي ، آماده دريافت شكايات انتخاباتي مي باشد
.
-3 شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه به استناد تبصره 1 ذيل ماده 70 آيين نامه اجرايي ، مشخصات شاكي يا
شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت شاكي يا شاكيان را داشته باشد .
محمدكاظم نظري فرماندار شهرستان
بويراحمد

آخرین اخبار