فرماندار بویراحمد خبر داد

ساماندهی کودکان کار تا یکماه آینده

فرماندار شهرستان بویراحمد از ساماندهی کودکان کار وخیابان شهریاسوج تا یکماه آینده خبر داد.

شاهرخ کناری در جلسه ساماندهی کودکان کار وخیابان شهرستان بویراحمد گفت: 310 کودک کار در شهرستان بویراحمد شناسایی شده است که از این تعداد 12 نفر ترک تحصیل کرده اند، تعداد 4 نفر بی سواد وبقیه دانش آموز هستند.

سرپرست فرمانداری بویراحمد گفت: از سال گذشته مبلغ 450 میلیون تومان توسط دستگاه های حمایتی به خانواده وکودکان کار کمک شده است.

وی اظهار کرد: شهرداری ودستگاه های حمایتی باید محلی برای جمع آوری کودکان کار خیابانها در نطر بگیرند تا کارها وفعالیتهای حمایتی بهتری صورت بگیرد.

کناری با اشاره به اینکه نا بسامانی کودکان کار چهره ی شهر را نا زیبا میکند تصریح کرد: متاسفانه روز به روز به تعداد این افراد افزوده می شود.

وی افزود: سوءاستفاده از کودکان کار توسط افراد سودجو می تواند جرم تلقی شود و در صورت مشاهده ضمن جمع آوری به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.

فرماندار بویراحمد با تاکید بر جمع آوری کودکان کار پشت چراغهای قرمز اظهار کرد: بخشی از کودکانی که تحت پوشش دستگاه های حمایتی هستند باید نسبت به مستمری و اشتغال آنها اقدامات موثری صورت بگیرد.

کناری استفاده از خدمات مشاوره ای وکمکهای آموزشی به کودکان کار دانش آموز را مثمر ثمر عنوان کرد وگفت: بخش دیگری ازآنها اتباع خارجی هستند که می بایست به کشور خودشان انتقال داده شوند.

فرماندار بویراحمد با اشاره به آسیبهای اجتماعی افزود: این مسئله میتواند به یک معضل بزرگتری در مرکز استان تبدیل شود.

آخرین اخبار