درشورای پشتیبانی سوادآموزی بویراحمد مطرح شد

بیش از دوازده هزار بی سواد در شهرستان بویراحمد وجود دارد

صبح امروز جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان بویراحمد به ریاست فرمانداربویراحمد وبا حضور اعضای آن برگزارشد.
شاهرخ کناری در این جلسه با بیان اینکه مبنای برنامه ریزی برای بی سوادان ومبارزه با بی سوادی آمار واطلاعات دقیق از وضعیت آنهاست، اظهار داشت: طبق سرشماری سال 95 جمع کل زن ومرد بی سواد 10 تا 49 ساله که باید تحت آموزش سوادآموزی قرار بگیرند در سطح شهرستان بویراحمد 12550 نفر که از این تعداد 3514 نفر در نقاط شهری و9018 نفر در نقاط روستایی و18 نفر غیرساکن هستند.
رئیس شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان بویراحمد گفت: با توجه به نرخ 93/8 دهم درصدی باسوادی شهرستان بویراحمد ومقایسه آن با نرخ باسوادی در کشور که 94/7 دهم درصد اعلام شده است باید با برنامه ریزی وراهکارهای عملیاتی به رشد قابل قبول ومیانگین کشوری آن نزدیک شویم.
کناری در این جلسه با اشاره به تقدس امر سوادآموزی از همه دستگاه های اداری وبخشداریها خواست آموزش وپرورش را در شناسایی، جذب وآموزش افراد محروم از نعمت سواد یاری دهند.
وی به شتاب بخشی به سوادآموزی اشاره کرد و افزود: همکنون دو مرکز یادگیری سیار در شهرستان بویراحمد وجود دارد که این مراکز در مرکز استان باید بیشتر شوند.

آخرین اخبار