معاون سیاسی فرماندار بویراحمد خبر داد:

ارزیابی ادارات بویراحمد در ایام نوروز

معاون سیاسی وامنیتی فرماندار بویراحمد از تشکیل تیم بازرسی ویژه ایام نوروز در شهرستان بویراحمد خبرداد.
عبدالحمیدپناهی در جلسه کمیته صیانت از حقوق شهروندی وعفاف وحجاب فرمانداری بویراحمد گفت: از تاریخ 24 اسفند امسال تا 20 فروردین 97 در راستای ارتقاء ورعایت حقوق شهروندی، توسط گشت های بازرسی فرمانداری بویراحمد بصورت محسوس از مراکز خدماتی ورفاهی در مرکز استان بازرسی خواهد شد.
دبیر ستاد صیانت از حقوق شهروندی شهرستان بویراحمد گفت: بازرسی از مراکز اقامتی، رستورانها، امداد ونجات واورژانس، آتش نشانی، دستگاههای خودپرداز،پایگاه های ثابت وسیار امدادخودرو وجاده ای، محل های توزیع ارزاق عمومی، اغذیه،نان ومیوه و… در ایام نوروز به منظور افزایش رضایتمندی و صیانت از حقوق شهروندی بعمل خواهد آمد.
معاون سیاسی فرمانداری بویراحمد بااشاره به اینکه کشیک ادارات و دستگاه های خدمت رسان در ایام نوروز رصد خواهدشد،افزود: کلیه مراکز رفاهی وخدماتی،دستگاههای خدمت رسان وادارات دولتی شهرستان نیز در ایام نوروز مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

آخرین اخبار