ارتباط مستقیم با فرماندار

بر اساس برنامه زمانبندی جلسات فرماندار بویراحمد روز های دوشنبه هر هفته ملاقات عمومی فرماندار بصورت رودر رو با حضور مدیران شهرستان بویراحمد برگزار میگردد.

آخرین اخبار